Användarvillkor för webbplatsen

Användarvillkor för webbplatsen

Användarvillkor för webbplatsen

Version 1.0

Stockholm Städfirma24 hemsida som finns på https://stockholm-stadfirma24.se/ är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör Stockholm Städfirma24. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT LOGGA IN PÅ WEBBPLATSEN UPPFYLLER DU DESSA VILLKOR och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa Villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT FÅ ÅTKOMMA WEBBPLATSEN. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR, LOGGA INTE IN PÅ OCH/ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN.

Dessa villkor kräver användning av skiljedomsavsnitt 10.2 på individuell basis för att lösa tvister och begränsar även de rättsmedel som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist. Dessa användarvillkor skapades med hjälp av Generator för användarvillkor.

Åtkomst till webbplatsen

I enlighet med dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens för åtkomst till webbplatsen enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänts för dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra, leasa, överlåta, överlåta, distribuera, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra härledda arbeten av, demontera, bakåtkompilera eller bakåtkonstruera någon del av webbplatsen; (c) du får inte gå in på webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom vad som uttryckligen anges här, får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inte annat anges, framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till funktionaliteten på webbplatsen ska omfattas av dessa villkor. Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du godkände att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del.

Ingen support eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig någon support i samband med webbplatsen.

Förutom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titel eller intresse i eller till några immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheterna som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i dessa villkor.

Tredjepartslänkar och annonser; Andra användare

Tredjepartslänkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser står inte under företagets kontroll, och företaget är inte ansvarigt för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger åtkomst till dessa länkar och annonser från tredje part endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på länkar och annonser från tredje part. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av tredjepartslänkarna och annonserna gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje parts sekretess- och datainsamlingsmetoder.

Övriga användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte kommer att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att bli inblandade.

Du släpper härmed och avskedar för alltid företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och överlåtare från, och avstår härmed från och avstår från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rättighet, skyldighet , ansvar, åtgärd och orsak till åtgärd av alla slag och karaktär, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt från, eller som direkt eller indirekt relaterar till, webbplatsen

Cookies och Web Beacons. Precis som alla andra webbplatser använder Stockholm Städfirma24 ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Ansvarsfriskrivningar

Webbplatsen tillhandahålls på basis av ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”, och företaget och våra leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig , eller säkert. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade till nittio (90) dagar från första användningsdatumet.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

I den maximala utsträckning som lagen tillåter, ska företaget eller våra leverantörer inte under några omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller några indirekta, följdriktiga, exemplariska , oförutsedda, speciella eller bestraffande skador som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen, även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Åtkomst till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller förlust av data till följd därav.

I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, oavsett vad som sägs motsatsen häri, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som härrör från eller relaterade till detta avtal att alltid vara begränsat till högst femtio US-dollar (50 USD) ). Förekomsten av mer än ett anspråk kommer inte att utöka denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte har något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Villkor och uppsägning. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller avsluta dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor kommer ditt konto och rätt att få tillgång till och använda webbplatsen att upphöra omedelbart. Du förstår att varje uppsägning av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor. Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har upphört, kommer följande bestämmelser i dessa villkor att förbli i kraft: Avsnitt 2 till 2.5, Avsnitt 3 och Avsnitt 4 till 10.

Upphovsrättspolicy.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber att användare av vår webbplats gör detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagstiftningen som tillhandahåller borttagning av allt material som gör intrång och för uppsägning av användare av vår webbsida som upprepade gånger gör intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare, genom användningen av vår webbplats, olagligt gör intrång i upphovsrätten(erna) i ett verk och vill få det påstådda intrångsmaterialet borttaget, följer följande information i form av ett skriftligt meddelande (enligt till 17 USC § 512(c)) måste lämnas till vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifiering av det eller de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar att de har kränkts;
  • identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar gör intrång och